Winkelwagen is nog leeg.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Gruijter zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Gruijter worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Gruijter ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Aanbiedingen / Overeenkomsten
Alle aanbiedingen van De Gruijter zijn vrijblijvend en De Gruijter behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Gruijter. De Gruijter is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Gruijter dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling dan wel betaling.
Indien een artikel niet direct op voorraad leverbaar is dan wordt er binnen één (1) week contact met u opgenomen om een nader te bepalen leveringsdatum vast te stellen, tenzij u anders wenst.

Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien kortingen en aanbiedingen van toepassing zijn, zijn deze niet cumuleerbaar.
Betaling kan geschieden zonder korting of compensatie op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Betaling kan geschieden door middel van directe betaling via de bank of giro dan wel onder rembours of contant bij afhalen in de winkel.
Indien er via een directe betaling wordt betaald dan worden de goederen verstuurd wanneer de betaling (totale bedrag inclusief verzendkosten van de order) heeft plaatsgevonden op de girorekening van De Gruijter IBAN: NL83INGB0000016277 onder vermelding van artikelnummer en artikelomschrijving. De datum van betaling geldt hierbij als datum van bestelling.
Indien er via rembours betaald wordt dan moet er contant betaald worden aan de transporteur bij aflevering. Hierbij is het niet mogelijk om via mobiele pinbetaling te betalen. Voor een levering onder rembours brengen wij € 7,50 extra in rekening. De adresgegevens van een remboursorder worden door ons extra gecontroleerd op juistheid i.v.m. mensen die zomaar rembours orders versturen. Voor remboursorders die bij ons terugkomen worden extra administratie kosten in rekening gebracht!
De verzendkosten zijn te raadplegen  op de verzendpagina.Buiten Nederland wordt er alleen in overleg aan u geleverd.
Indien wij met u een betalingsregeling zijn overeengekomen, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door De Gruijter, bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien De Gruijter zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van De Gruijter om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is De Gruijter gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Gruijter.

Levering
Levering De Gruijter vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen veertien (14) dagen na betaling (directe betaling) dan wel bestelling (rembours), tenzij door De Gruijter anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen één (1) week na plaatsing van de betaling / bestelling bericht. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
Levering geschiedt door een door De Gruijter vastgestelde transporteur alleen binnen Nederland.

De goederen worden op één (1) plaats naast de auto gelost. Blijkt het afleveradres niet bereikbaar dan worden de goederen op de plaats gelost zover de auto kan rijden. Dit blijft ter beoordeling aan de chauffeur.
Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
Andere leveringen kunnen alleen na overleg met bestelafdeling uitgevoerd worden.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan De Gruijter verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Garantie
Met betrekking tot de geleverde zaken geldt een garantie overeenkomstig de door de betreffende fabrikant gehanteerde garantiebepalingen. Bij een beroep op garantie dient een volledig ingevuld garantiebewijs (indien afgegeven) en een bewijs van betaling met vermelding van het artikel en de aankoopdatum te worden overlegd.
Garantie is uitgesloten indien naar ons oordeel niet is aangetoond dat enig geconstateerd gebrek is ontstaan als gevolg van fouten in de constructie, gebrekkige afwerking en / of het gebruik van ondeugdelijk materiaal.
Beroep op garantie is niet mogelijk, indien:
- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie of die het gevolg zijn van normale slijtage dan wel van te zware belasting;
- de koper dan wel een derde zonder onze schriftelijke toestemming wijzigingen heeft aangebracht of reparaties heeft verricht aan het geleverde;
- het geleverde voor een ander doel is gebruikt dan waarvoor zij normaliter is bestemd dan wel naar ons oordeel op onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt, onderhouden, opgeslagen, vervoerd of gemonteerd;
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de wederpartij of een derde of doordat de wederpartij of een derde in strijd heeft gehandeld met onze duidelijke instructies of aanwijzingen.
- schade is ontstaan door natuurgeweld, overstroming, molest, brandstichting en ander menselijk handelen.
De koper is gehouden aan zich ten aanzien van de garantie te gedragen naar de door de fabrikant gegeven aanwijzingen en richtlijnen.

Reclames en aansprakelijkheid
U hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen één (1) week na ontdekking schriftelijk aan De Gruijter te melden.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan De Gruijter te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is ( en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken bij cd en cd roms . ) Door De Gruijter ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. Dit geldt niet voor speciaal voor u bestelde artikelen.

De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Bestellingen / Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Gruijter, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Gruijter, is De Gruijter niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Gruijter.

Overmacht
Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft De Gruijter in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Gruijter gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Gruijter kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Diversen
Indien u aan De Gruijter schriftelijk opgave doet van een adres, is De Gruijter gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan De Gruijter schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door De Gruijter gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Gruijter deze Algemene Verkoopvoorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met De Gruijter in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Gruijter vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De Gruijter is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Terug